DONATIES

De Thamerkerk is aangemerkt als een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn voor zowel particulieren als bedrijven. Wilt u onze Thamerkerk financieel steunen, dan geldt een extra fiscaal voordeel van 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.

Zie http://www.anbi.nl

ANBI-gegevens Naam van de instelling: Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn RSIN-nummer: 8160.90.129Contact:
Administratiekantoor Tersteeg Van Oudenallen
Grift 11 1423 DH UITHOORN
T 0297 531929
e-mail: admin@thamerkerk.nl

Doelstelling opgenomen in de statuten: De stichting heeft ten doel:
1. het beheer, behoud en onderhoud van historisch erfgoed in de gemeente Uithoorn, waartoe uitdrukkelijk behoren het Fort aan de Drecht en het kerkgebouw van de Thamerkerk en de daarbij behorende gronden, opstallen en wateren;
2. het exploiteren van historisch erfgoed in de gemeente Uithoorn ten behoeve van multifunctioneel gebruik;
3. het opstellen en (doen) uitvoeren van renovatieplannen;
4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles met inachtneming van historische en natuurlijke waarden betreffende de historische erfgoederen, gronden, opstallen en wateren.
Beleid: Samenvatting beleid ˜Parels aan de Amstel!™˜ De Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn beheert de Thamerkerk, het enige Rijksmonument in Uithoorn, en het Fort aan de Drecht, onderdeel van de Stelling van Amsterdam en van de UNESCO Werelderfgoedlijst. Ons beleid is erop gericht deze historische gebouwen als lokaal en regionaal erfgoed voor toekomstige generaties in goede staat te behouden. Het exploiteren levert geld op, maar dat is niet ieder jaar voldoende voor het dekken van de kosten van grootonderhoud, gewoon onderhoud, personeel, gas, water, licht, enz.. Vindt u het ook belangrijk om deze markante gebouwen te behouden? Steun dan de Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn! Iedere financiële bijdrage is welkom. U kunt uw bijdrage fiscaal aftrekken voor de Inkomstenbelasting.
Meer weten over de twee gebouwen en wat die voor u kunnen betekenen? Ga dan naar de websites www.thamerkerk.nl en www.fortaandedrecht.nl.

Bestuurssamenstelling: A.J.M. van Huik (voorzitter), D.A.P. Korver, J.G.M. Maas (secretaris), J. Millenaar, G. Roodhart (penningmeester) P.A.J. Schat. Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning. Verslag activiteiten / financiële verantwoording:

Gecomprimeerd overzicht van inkomsten en uitgaven van Stichting
Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn over 2016
Aard van de inkomsten/uitgaven 2016 in €: IN UIT
Verhuur/ingebruikgeving gebouwen 121.534
Subsidies/donaties 2.226
Interest -114
Overige inkomsten 9.671
Groot onderhoud gebouwen 601
Voorziening groot onderhoud gebouwen 20.000
Onderhoud gebouwen 8.402
Afschrijving gebouwen/inventaris 20.606
Andere kosten gebouwen 17.127
Personeelskosten 53.376
Administratie en accountant 16.303
Overige kosten 11.618
Totalen 133.317 148.033
Exploitatietekort -14.716