Verhuurvoorwaarden Thamerkerk Uithoorn

Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, aanbiedingen, leveringen, bevestigingen en overeenkomsten die de Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn, hierna te noemen verhuurder, sluit met huurders van de Thamerkerk. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Algemeen:

Het gehuurde omvat altijd het gebruik van de garderoberuimte. Het gehuurde staat gedurende de overeengekomen huurtijd uitsluitend ter beschikking van huurder.

Het is de huurder niet toegestaan:

  1. Het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het gehuurd is.
  1. De huurder draagt er zorg voor dat er geen activiteiten in het gehuurde zullen plaatsvinden die in strijd zijn met en/of afbreuk doen aan het feit dat het gehuurde mede wordt gebruikt voor het houden van kerkdiensten. Voor zover activiteiten geheel of ten dele buiten het gebouw plaatsvinden, mogen deze activiteiten de waardigheid van het gebouw en omgeving niet aantasten.

Vergunning(en):

Alle voor de huurder vereiste officiële vergunning(en) en/of goedkeuringen van onder andere publiekrechtelijke lichamen en/of andere instanties in verband met door de huurder in of buiten het gehuurde te organiseren evenementen, dienen door huurder zelf rechtstreeks bij die instanties te worden aangevraagd. Zo ook de aanvraag bij de gemeente voor een later sluitingsuur dan 01.00 uur. Het niet tijdig ontvangen van de vereiste vergunning(en) levert geen overmacht op.

Auteursrechten:

Auteursrechten, advertentiekosten, BUMA-rechten, reclamekosten, alle op het evenement drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen extra personeelskosten, komen ten laste van de huurder.

Aansprakelijkheid:

  1. Huurder is zonder enig voorbehoud tegenover verhuurder aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de te gebruiken ruimte en in het algemeen aan het gebouw en zijn inventaris, voor zover deze is toegebracht door de huurder, door zijn personeel en/of door personen, die door de huurder in het gebouw zijn toegelaten, daaronder begrepen alle bezoekers van het evenement, of degenen die zich om welke reden dan ook aldaar hebben bevonden.
  1. Alle zaken die door of vanwege huurder in het gehuurde zijn gebracht bevinden zich daar voor risico van huurder.
  1. Verhuurder belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan; bedoelde zaken dienen onmiddellijk na afloop van het evenement door de huurder te worden verwijderd. Voldoet de huurder niet aan laatstgenoemde verplichting, dan is verhuurder gerechtigd de goederen e.d. op kosten van de huurder uit het gebouw te doen verwijderen en op kosten van de huurder te doen opsturen.
  1. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan of teloorgaan van zaken, eigendommen en geldswaarden van de huurder of van derden door welke oorzaak dan ook, behoudens opzet of grove schuld van verhuurder. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake.

Betaling:

  1. Naast de overeengekomen huurprijs en kosten die de huurder aan de verhuurder verschuldigd is, is huurder een waarborgsom verschuldigd.
  1. Huurder verplicht zich het totaalbedrag van de huur, extra kosten en waarborg binnen twee weken na ontvangst van het door verhuurder mede ondertekende contract te voldoen door overmaking op de bankrekening van verhuurder.
  1. De waarborgsom ontvangt de huurder binnen vier weken na de huurdatum retour onder verrekening, indien noodzakelijk, van (extra) schoonmaakkosten en schaden.

Annuleringen:

  1. Annuleringen zijn slechts mogelijk tot vier weken voor huurdatum. Huurder is dan € 50,= verschuldigd.
  1. Binnen vier weken is het hele huurbedrag verschuldigd.

Gebruik Orgel/Vleugel:

Bij huur van het orgel of de vleugel kan het betreffende instrument op verzoek door of namens verhuurder voor rekening van de huurder worden gestemd.

De Thamerkerk - Amsteldijk-Noord 3 - 1422 XW Uithoorn